ارتقاء دانش

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ارتقا دانش با جلسات تخصصی و کارشناسی

ساختار این شرکت بیشتر  بر مبنای جلسات  تخصصی و کارشناسی که با هدف کوشش در ارائه طرح های فنی وساخت انواع سیستم های نظارتی مورد نیاز صنعت در جهت استیفای حقوق صنفی از یکسو، و همکاری همه جانبه با شرکتهای توزیع نیروی برق  کشور از سوی دیگر، فعالیت می نمایند.