تیم ما

میریعقوب سید زین آباد

میریعقوب سید زین آباد

موسس و مدیر عامل

مهندس کامپیوتر

سیروس موسویان

سیروس موسویان

مدیر بازرگانی

مدیریت صنعتی

الناز پورتارم

الناز پورتارم

مدیر امور مالی و اداری

مدیریت بازرگانی

وحید عبد فتوت

وحید عبد فتوت

مدیر فنی

کارشناسی ارشد برق

احمد صیامی

احمد صیامی

مدیر تولید

مهندس الکترونیک

معصومه سیدی صدر

معصومه سیدی صدر

مدیر واحد پشتیبانی

کارشناس برنامه ریزی اجتماعی